De inbreng van ouders en/of verzorgers is in het huidige onderwijs onontbeerlijk. Samen staan we voor de taak om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden naar de meest haalbare toekomst.

Het Ontwikkelingsperspectiefplan voor een kind wordt daarom altijd in overleg met ouders vastgesteld. Ook op andere belangrijke momenten hebben wij contact met ouders en/of verzorgers.

Via oudergesprekken, informatieavonden, kijkdagen, verslagen en een portfoliorapport houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Wij hopen ook dat ouders en verzorgers naar ons toe komen met opmerkingen en vragen die belangrijk zijn voor ons onderwijs.
 
Naast de individuele contacten vindt de school het ook belangrijk om ouders te horen over de inrichting en de kwaliteit van ons onderwijs. De Groote Aard peilt regelmatig de mening van ouders over de onderwijskwaliteit. Via een vragenlijst en gesprekken proberen wij dit inzichtelijk te maken.
 
Ouders kunnen zich op drie manieren structureel inzetten voor de school: meebeslissen- meedenken-meedoen
In de medezeggenschapsraad hebben ouders een wettelijke instemmings - en adviesbevoegdheid over beleidsvoornemens van de school.
De schoolraad is een adviesorgaan voor de directie.
De ouders in onze activiteitencommissie zetten zich in om extra activiteiten voor de leerlingen van onze school te organiseren.