Voor elke school, dus ook voor De Groote Aard, is het wettelijk verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. 
 
Wat doet de MR ?
 
Medezeggenschapsraden, directie en personeel staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen.
Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Maar omdat het beleid leerlingen, ouders en personeel direct of indirect aangaat, moet de schooldirectie overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.
Op De Groote Aard wil de medezeggenschapsraad ook partner zijn en medeverantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs. Het doel van allemaal – directie, personeel en MR – is beter onderwijs.
 
 Waar heeft de MR het over ?
 
In de vergaderingen van de MR komen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde:
vaststellen van nieuw of gewijzigd beleid;
schoolplan;
koersplan;
schoolbegroting;
formatieplan;
vakantierooster;
veiligheid;
 
Daarnaast kan een MR alle andere zaken die zij belangrijk vindt, op de agenda zetten en erover praten.
 
Bij de vergaderingen is de schooldirectie op verzoek van de MR bijna altijd aanwezig. Als de directie de mening van ouders en/of personeel wil weten over een actie, beleidswijziging of voornemen, zal zij de MR raadplegen.
 
Waarom is het van belang om zitting te hebben in de MR ?
 
Lidmaatschap van de MR is belangrijk en verantwoordelijk werk. Het is niet voor niets, dat de bevoegdheden van een MR in de wet zijn vastgelegd. Steeds meer wordt beleid decentraal bij de scholen zelf gelaten. Meer verantwoordelijkheid bij school en bestuur betekent een intensievere betrokkenheid van de medezeggenschapsraad.
 
Voor ouders die betrokken zijn bij de school is het lidmaatschap van de MR een goede manier om op de hoogte te raken van het schoolbeleid, en dat nog vaak in een vroeg stadium.
 
De MR kan een voordracht doen voor leden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsstichting KempenKind.
De gezamenlijke MR-en kiezen deze leden dmv verkiezingen.
 
Samenstelling:
 
De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding) en uit drie vertegenwoordigers van ouders van leerlingen (oudergeleding).
In de MR van SO-VSO De Groote Aard hebben zitting:
 
Oudergeleding:
 
Rob Jongenelen
Bregje Verbruggen
Antoinette Voets
 
 Personeelsgeleding:
 
Angela Fiers
Yvonne Loos, voorzitter
Desiree Dereumaux, secretariaat


Contact: yloos@kempenkind.nl