De Groote Aard heeft via Onderwijsstichting KempenKind een klachtenregeling.

In dat kader zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld.:
Irma van Hezewijk
06-54647212
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
 
El Theuws
06-12407652
eltheuws@vertrouwenswerk.nl
 
website externe vertrouwenspersonen: www.vertrouwenswerk.nl

Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van het onderwijs. Wij verwachten dat ouders, verzorgers of leerlingen een klacht eerst bespreken met het betrokken personeelslid en/of directie van de school. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan een beroep worden gedaan op de directie van de school. Als in goed overleg geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan gebruik worden gemaakt van de wettelijk verplichte klachtenregeling. Deze is door het schoolbestuur vastgesteld. Volgens deze regeling kan ieder die met de school te maken heeft, schriftelijk een klacht indienen. De brochure ‘Een goed gesprek voorkomt erger’ is verkrijgbaar bij de contactpersonen.


De school zelf heeft twee contactpersonen aangesteld, die iemand met een klacht onafhankelijk kunnen bijstaan in de procedure. Zij zorgen ook voor de eerste opvang. Zij zullen niet actief optreden, maar enkel doorleiden naar het traject.
U kunt daarvoor contact opnemen met:
Peter Hendriks T 0497-513291 (school)
Greetje van Mol T 0497-513291 (school)

Contactadressen Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).
Landelijke klachtencommissie VBKO Postbus 82324 2508 EH Den Haag telefoon070-3568114