Missie

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op passend onderwijs en passende ondersteuning, ongeacht zijn bijkomende belemmeringen.
 
Ieder kind en iedere jongere heeft recht om zich goed, gerespecteerd en gewaardeerd te voelen.
De Groote Aard heeft hart voor alle kinderen en jongeren. De school streeft er naar om iedere leerling passende ondersteuning en onderwijs te bieden binnen een veilige leeromgeving en in samenhang met de leefomgeving van de leerling.
 
De Groote Aard is voor ouders, medewerkers en studenten een aantrekkelijke en professionele leeromgeving.Visie en beleidsuitgangspunten

Het primaire proces vindt op De Groote Aard altijd plaats in de driehoek: leerling-ouders-personeel op basis van gelijkwaardigheid.
 
De Groote Aard is een specialistische onderwijsvoorziening voor leerlingen die niet kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs. Het onderwijs is zo inclusief en thuisnabij mogelijk. Daarvoor is er verbinding met de bestuursvisie van Onderwijsstichting KempenKind.
 
De leerling staat daarin centraal.  Begeleiden en ondersteunen naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfbeschikking is wezenlijk voor een passende toekomst.  Op De Groote Aard werkt elke leerling doelgericht aan zijn eigen doorgaande lijn om zo waardig mogelijk te kunnen integreren en participeren in een zo inclusief mogelijke maatschappij. Op die waarden bouwt het onderwijs aan een vertrouwde woon, werk Ė en schoolomgeving.
 
Ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen werkt de school procesgericht, handelingsgericht, en bij voorkeur preventief gericht.
 
Wij gaan op zoek naar de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen en ontwikkelen die richting de naschoolse situatie. Hierbij maken we gebruik van externe expertise van buitenaf om samen met externen, de verbinding te maken tussen school en vervolg: werk, wonen, vrije tijd en burgerschap. De Groote Aard biedt daarvoor afgestemd en uitdagend onderwijs, ook aan leerlingen met een eigen leerlijn.
 
Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van de leerling zijn de natuurlijke samenwerkingspartners. Samen geven we vorm aan de toekomst van de leerling.
 
Om dat te realiseren is het de ambitie van De Groote Aard om een netwerkorganisatie voor de Kempen te zijn, die snel en praktisch reageert en maatwerk levert. Basis daarbij is de expertise die De Groote Aard levert aan en haalt bij professionals in een breed onderwijskundig Ė en maatschappelijk veld. Binnen de samenwerking heeft de school een onderscheidende rol door inzet van de gezamenlijke expertise.
 
Het team van De Groote Aard en zijn externe experts zijn daarbij de spil van de organisatie. Zij zijn de erkende specialisten die - binnen en buiten de organisatie  - leerlingen, ouders en collega's stimuleren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Een open, positieve en onbaatzuchtige samenwerking met ouders en andere betrokkenen is hierbij essentieel.
Zij handelen op basis van passie, ondernemerschap, aandacht en professionaliteit. Dat gebeurt binnen een transparante cultuur gebaseerd op vertrouwen, solidariteit, openheid en respect voor ieders autonomie en identiteit. Er is gelijkwaardigheid in een lerende omgeving die kansen biedt en creativiteit stimuleert.
 
Teamleden zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling, uitgaande van hun eigen passie. Teamleden van De Groote Aard zijn doorzetters, ze motiveren zichzelf en anderen en gaan uitdagingen aan om van te leren. Van medewerkers wordt een actief communicatieve houding verwacht. Het geven en ontvangen van feedback is een natuurlijke houding.
 
Om dit te bereiken werkt De Groote Aard vanuit een samenwerkend of gedeeld leiderschap. Dit betekent, dat verantwoording zo laag mogelijk in de organisatie gelegd wordt. Zelfstructurerende- en zelforganiserende teams krijgen, op basis van de gedragen visie, passie, talent en kennis, een zo groot mogelijke autonomie. De schoolleider is hierin een katalysator en sturingsfactor die samenwerking stimuleert en initieert. Hij kiest voor een mensgerichte benadering, waarin hij eenieder serieus neemt.
 
De Groote Aard biedt een voorspelbare, uitdagende en gestructureerde leeromgeving in een gebouw dat veiligheid biedt voor leerlingen en personeel. Een adequate voorbereiding op de toekomst kan echter niet zonder onderwijs in een realistische omgeving. De Groote Aard creŽert die omgeving zowel binnen als buiten het gebouw.
 
Dit kan door een financieel en organisatorisch gezonde basis, die ten dienste staat van de onderwijskwaliteit.